FAQ

En bolig med A-ordning er istandsat, når du flytter ind. Når du flytter ud igen, skal du flytte ud senest 14 dage, inden din lejekontrakt ophører. I disse 14 dage sættes din bolig istand, således den er klar når den næste lejer flytter ind.

Garantien indebærer, at der ved samlivsophævelse/tilbageflytning fra sommerhuset anvises en bolig svarende til den bolig, der er afgivet.

Med en tilsvarende bolig menes:

en bolig i samme afdeling eller samme bydel

en bolig med samme antal rum eller af nogenlunde tilsvarende størrelse (antal m2)en bolig med en nogenlunde tilsvarende husleje .

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at anvise en tilsvarende bolig.

Alle beboere - også nye lejere - kan søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Og det er ikke så besværligt, som du måske går og tror.

Du skal besøge den digitale selvbetjeningsløsning på www.borger.dk/boligstoette og hvis du har brug for hjælp til at bruge løsningen, kan du ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70128063. 

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.

2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger. 

Når vi har modtaget din opsigelse, kvitterer vi ved at sende dig en opsigelsesanerkendelse med oplysning om, hvornår vi forsøger at genudleje dit lejemål, dato for fraflytningssyn og diverse andre informationer.

Selve tidspunktet for fralytningssynet modtager du min. 7 dage før synsdatoen i et særskilt synsbrev.

Du skal fraflytte lejemålet senest 14 dage før ønsket genudlejning, så lejemålet kan istandsættes.
Husleje og forbrugsafgifter for denne 14 dages periode til istandsættelse betales altid af fraflytter.

Du kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel til den 1. eller den 15. i en måned.
  
Opsigelsen skal altid afgives skriftligt og underskrives af både lejer og en evt. ægtefælle/samlever.
  
For at sikre, at vi har de oplysninger vi skal bruge ved genudlejning, til afregning af indskud mv. og til fastsættelse af fraflytningssynet, vil vi altid bede dig udfylde vores Blanket til brug for opsigelse.

Det er vigtigt, at du er omhyggelig med at udfylde alle felter på blanketten.

Blanket til brug for opsigelse finder du i menupunktet blanketter.

Hvis du ønsker at opsige dit lejemål på garage eller ekstrarum, som enten er et ekstra kælderrum eller et ekstra loftsrum, kan du benytte Blanket til brug for opsigelse af garage/ekstrarum - er i menuen under blanketter.
 
Hvis det er i forbindelse med, at du opsiger dit hovedlejemål, kan opsigelsen af garage/ekstrarum påføres opsigelsesskemaet for hovedlejemålet.
 
Du har 1 måneds opsigelse til den 1. eller 15. i en måned på garage/ekstrarum.
 
Nøgler til garage/ekstrarum skal du aflevere i administrationens postkasse, Treschowsgade 4, 7100 Vejle, kl. 8.00 senest på datoen, hvor ny lejer skal overtage lejemålet. Er nøglerne ikke modtaget i administrationen på dette tidspunkt, ser vi os nødsaget til at opkræve dig for en halv måneds ekstra leje, da dette lejetab ellers vil skulle dækkes af afdelingen, hvilket vi ikke anser for værende rimeligt.

Råderet betyder, at du har frihed til at forbedre din bolig - både små justeringer eller en større modernisering. Det kan være et nyt badeværelse, nyt køkken, udskiftning af en køkkenbordplade eller opsætning af en skillevæg. Så længe du overholder din boligafdelings vedligeholdelsesreglement, er der næsten frit slag. Individuel råderet dækker de forbedringer, du vælger at lave i din bolig. Kollektiv råderet er de forbedringer, der besluttes på et afdelingsmøde eller ved en uarfstemning - f.eks. nye badeværelser til hele boligafdelingen. Den kollektive råderet giver dig mulighed for at få finansieret nogle forbedringer gennem din husleje, mens du ved den individuelle råderet med det samme skal betale for forbedringerne (eller alternativt optage et lån i banken). 

Som beboer i ØsterBO har du fortrinsret først og fremmest til boliger i din egen afdeling og dernæst til boliger i andre afdelinger i ØsterBO.

Hvis du ønsker det, kan vi forsøge at genudleje dit lejemål 6 uger fra opsigelsestidspunktet.
Du skal da stadigvæk være ude af lejemålet 14 dage før ønsket genudlejningstidspunkt.
 
Det vil sige, at hvis du f.eks. opsiger lejemålet pr. 1. april og ønsker genudlejning hurtigst muligt, skal du være ude af lejemålet pr. 1. maj og vi kan så forsøge genudlejning pr. 15. maj.   
Lykkes det ikke at genudleje lejemålet hurtigst muligt, står du som lejer, indtil vi får den lejet ud, dog senest til frigørelsesdatoen.

Ældreboliger er til borgere, der har brug for en handicapvenlig bolig, fordi behovet for pleje og omsorg ikke kan tilgodeses i den nuværende bolig.

For at blive visiteret til en ældre- eller plejebolig skal du henvende dig til Vejle kommune. 

Tildelingen af boligerne foregår hos Vejle kommune.

Acceptér cookies fra www.osterbo.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser