FAQ

Uanset hvilken boligsituation man er i, er der ingen måde du kan komme foran køen. Man skal være oprettet på vores venteliste, for at få tilbudt en bolig efter anciennitet. Der findes ikke noget der hedder akutliste.

For at bevare din anciennitet på ventelisten, uanset om du søger bolig eller er i bero, skal du betale et årligt ajourføringsgebyr på 150,- pr. venteliste du er på. Er du både på den almindelige og den interne venteliste (kun for lejere) koster det i alt 300,- om året. Betaler du ikke i tide, vil dit nummer og din anciennitet blive slettet. Det betyder, at du ville skulle starte helt på ny, og betale for en ny oprettelse, hvis du senere ønsker at søge bolig hos os. Vi anbefaler altid, at beholde sit nummer, så man vil stå bedre på ventelisten til en fremtidig boligsøgning.

Denne venteliste er for alle og er obligatorisk, hvis du skal have et nummer hos os. Det koster 200,- i oprettelse og herefter 150,- om året for at beholde dit nummer. Prisen er den samme, uanset om du søger bolig eller er i bero.

Du kan ikke få en bolig hos os, hvis du ikke er på den almindelige venteliste.

Garantien indebærer, at der ved samlivsophævelse/tilbageflytning fra sommerhuset anvises en bolig svarende til den bolig, der er afgivet.

Med en tilsvarende bolig menes:

en bolig i samme afdeling eller samme bydel

en bolig med samme antal rum eller af nogenlunde tilsvarende størrelse (antal m2)en bolig med en nogenlunde tilsvarende husleje .

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at anvise en tilsvarende bolig.

Alle beboere - også nye lejere - kan søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Og det er ikke så besværligt, som du måske går og tror.

Du skal besøge den digitale selvbetjeningsløsning på www.borger.dk/boligstoette og hvis du har brug for hjælp til at bruge løsningen, kan du ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70128063. 

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.

2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger. 

Den endelige flytteafregning vil blive fremsendt, så snart vi har modtaget de sidste håndværkerregninger. Du skal regne med, at der går ca. 6 uger fra frigørelsen (dato for sidste huslejebetaling) fra din lejlighed. Vi laver flytteafregningen, så snart vi modtager den sidste regning fra håndværkerne. Afregningen foregår til nemkonto.

Når vi har modtaget din opsigelse, kvitterer vi ved at sende dig en opsigelsesanerkendelse med oplysning om, hvornår vi forsøger at genudleje dit lejemål, dato for fraflytningssyn og diverse andre informationer.

Selve tidspunktet for fralytningssynet modtager du min. 7 dage før synsdatoen i et særskilt synsbrev.

Hvis du ønsker det, kan vi forsøge at genudleje dit lejemål 6 uger fra opsigelsestidspunktet.
Du skal da stadigvæk være ude af lejemålet 14 dage før ønsket genudlejningstidspunkt.
 
Det vil sige, at hvis du f.eks. opsiger lejemålet pr. 1. april og ønsker genudlejning hurtigst muligt, skal du være ude af lejemålet pr. 1. maj og vi kan så forsøge genudlejning pr. 15. maj.   
Lykkes det ikke at genudleje lejemålet hurtigst muligt, står du som lejer, indtil vi får den lejet ud, dog senest til frigørelsesdatoen.

I en almen boligorganisation, er det beboerne der bestemmer reglerne. Det er på det årlige afdelingsmøde, man kan foreslå ændringer og her kan der stemmes om det. Så de regler der er for de afdelinger, hvor husdyr er tilladt, er regler der er valgt af beboerne. ØsterBO kan derfor ikke give dispensation til at holde husdyr i andre afdelinger.

Den interne venteliste er også kaldet for oprykningslisten. Den giver en ekstra fordel, fordi du kommer foran dem på den almindelige venteliste til hver anden ledige bolig – også selvom disse skulle have et ældre nummer end dig.  

Du kan dog først komme på den interne venteliste, når du er lejer i ØsterBO (lejere i ungdomsboliger skal have boet i lejemålet min. 1 år). Og du kan kun rykke foran andre, hvis du frigiver en lejlighed, når du flytter. 

Det koster 200,- at blive oprettet på den interne venteliste og 150,- om året i ajourføringsgebyr.

Når en lejlighed bliver opsagt, som skal i tilbud til oprykningsventelisten (hver anden), vil den blive tilbudt til medlemmer i følgende rækkefølge:

  1. Dem der bor i samme afdeling, som den opsagte bolig, og som er på den interne venteliste.
  2. Dem som står på den interne venteliste og som bor i andre afdelinger.
  3. Dem der står på den almindelige venteliste.

 

En bolig med A-ordning er istandsat, når du flytter ind. Når du flytter ud igen, skal du flytte ud senest 14 dage, inden din lejekontrakt ophører. I disse 14 dage sættes din bolig istand, således den er klar når den næste lejer flytter ind.

Husleje og forbrugsafgifter for denne 14 dages periode til istandsættelse betales altid af fraflytter.

Har du besluttet dig for at klage over en anden beboer, så anbefaler vi altid at man først forsøger at gå i dialog med hinanden inden man klager.

Vi behandler ikke mundtlige klager, da alt skulle kunne dokumenteres, hvis en sag havner i beboerklagenævnet. Så hvis du beslutter dig for at sende klage, skal vi have det skriftligt med nøjagtig angivelse af hvem der klages over, hvad der klages over på hvilke datoer og tidspunkter.

Din klage er i første omgang anonym, men bliver sagen sendt i beboerklagenævnet, bliver klagen offentliggjort, så parterne kan se, hvad der er skrevet.

For at en klage har et bedre grundlag, er det altid bedst hvis der er flere beboere der kan skrive under på en klage. Ellers bliver det let at kaste sagen frem og tilbage mod hinanden med påstande.

Et medlemsnummer er personligt og der kan ikke være 2 navne på. Er man f.eks. gift og er det dig der har nummeret, så kan den overdrages til din partner, hvis du dør eller skal på plejehjem.

Det er ikke muligt, at overtage sin kærestes, børns, bedsteforældres og forældres nummer, fordi du ikke selv har et nummer hos os.

 

Du kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel til den 1. eller den 15. i en måned.
  
Opsigelsen skal altid afgives skriftligt og underskrives af både lejer og en evt. ægtefælle/samlever.
  
For at sikre, at vi har de oplysninger vi skal bruge ved genudlejning, til afregning af indskud mv. og til fastsættelse af fraflytningssynet, vil vi altid bede dig udfylde vores Blanket til brug for opsigelse.

Det er vigtigt, at du er omhyggelig med at udfylde alle felter på blanketten.

Blanket til brug for opsigelse finder du i menupunktet blanketter.

Hvis du ønsker at opsige dit lejemål på garage eller ekstrarum, som enten er et ekstra kælderrum eller et ekstra loftsrum, kan du benytte Blanket til brug for opsigelse af garage/ekstrarum - er i menuen under blanketter.
 
Hvis det er i forbindelse med, at du opsiger dit hovedlejemål, kan opsigelsen af garage/ekstrarum påføres opsigelsesskemaet for hovedlejemålet.
 
Du har 1 måneds opsigelse til den 1. eller 15. i en måned på garage/ekstrarum.
 
Nøgler til garage/ekstrarum skal du aflevere i administrationens postkasse, Treschowsgade 4, 7100 Vejle, kl. 8.00 senest på datoen, hvor ny lejer skal overtage lejemålet. Er nøglerne ikke modtaget i administrationen på dette tidspunkt, ser vi os nødsaget til at opkræve dig for en halv måneds ekstra leje, da dette lejetab ellers vil skulle dækkes af afdelingen, hvilket vi ikke anser for værende rimeligt.

Råderet betyder, at du har frihed til at forbedre din bolig - både små justeringer eller en større modernisering. Det kan være et nyt badeværelse, nyt køkken, udskiftning af en køkkenbordplade eller opsætning af en skillevæg. Så længe du overholder din boligafdelings vedligeholdelsesreglement, er der næsten frit slag. Individuel råderet dækker de forbedringer, du vælger at lave i din bolig. Kollektiv råderet er de forbedringer, der besluttes på et afdelingsmøde eller ved en uarfstemning - f.eks. nye badeværelser til hele boligafdelingen. Den kollektive råderet giver dig mulighed for at få finansieret nogle forbedringer gennem din husleje, mens du ved den individuelle råderet med det samme skal betale for forbedringerne (eller alternativt optage et lån i banken). 

Ældreboliger er til borgere, der har brug for en handicapvenlig bolig, fordi behovet for pleje og omsorg ikke kan tilgodeses i den nuværende bolig.

For at blive visiteret til en ældre- eller plejebolig skal du henvende dig til Vejle kommune. 

Tildelingen af boligerne foregår hos Vejle kommune.

ØsterBO har seniorboliger i Toftegården , hvor man finder en kollektiv boform, hvor du som senior kan have din egen selvstændige bolig, men samtidig har mulighed for fælles goder i form af fællesspisning, adgang til læsestue og vinterhave.

ØsterBO har handicapvenlige boliger og handicap boliger.

Handicapvenlige boliger er boliger, hvor der f.eks. er elevator i opgangen, men hvor indretningen i lejemålet i øvrigt ikke er special indrettet.

Handicap boliger er boliger, hvor der udover elevator i opgangen også er special indrettede lejemål, hvor man kan komme rundt med kørestol ifa. ingen dørtrin, specielt brede døre, inden skabe under køkkenbordet, større badeværelse ol.

Kontakt ØsterBO for at blive skrevet op til disse boliger.

Du kan under den enkelte afdeling se hvilket type husdyr, det er tilladt at holde.

 

Alle aftaler i indkøbsforeningen udløb pr. 30. april 2021. 

Acceptér cookies fra www.osterbo.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser